နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (07/31/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Total Permitted Enterprises
No. US$ Approved
Amount
%
1 Real Estate Development 94 1294.555 4748977.424 22.59
2 Manufacturing 936 2887.400 3929859.279 18.7
3 Others 179 1903.127 3500515.269 16.65
4 Transport and Communication 52 2307.35 3013801.946 14.34
5 Hotel and Tourism 199 849.087 2272013.273 10.81
6 Construction 68 514.583 1134822.372 5.4
7 Industrial Estate 12 97.710 899828.900 4.28
8 Power 24 494.071 833086.125 3.96
9 Livestock & Fisheries 91 234.991 370259.660 1.76
10 Mining 72 121.126 212389.506 1.01
11 Agriculture 19 69.473 90600.990 0.43
Total 1746 10773.473 21006154.744 99.93

နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (07/31/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်