နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (05/31/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Total Permitted Enterprises
No. US$ Approved
Amount
%
1 Real Estate Development 93 1286.032 4714858.790 22.7
2 Manufacturing 921 2875.632 3859179.874 18.58
3 Transport & Communication 52 2307.350 3013801.946 14.51
4 Hotel and Tourism 193 810.487 2205809.902 10.62
5 Construction 68 514.583 1132470.372 5.45
6 Industrial Estate 12 97.710 899828.900 4.33
7 Power 22 486.570 821129.165 3.95
8 Livestock & Fisheries 91 234.991 370259.660 1.78
9 Mining 72 121.126 212389.506 1.02
10 Agriculture 18 69.473 89635.900 0.43
11 Others 171 1892.307 3450442.070 16.61
Total 1713 10696.261 20769806.085 99.98

နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (05/31/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်