နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (07/31/2020) အထိ

နိုင်ငံအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Permitted Enterprises
No. Approved Amount by US($) Percentage(%)
1 Singapore 332 23705.47 27.32
2 China 495 21381.29 24.64
3 Thailand 142 11382.57 13.12
4 Hong Kong (SAR) 266 9704.25 11.18
5 U.K * 103 4908.24 5.66
6 Republic of Korea 185 4050.6 4.67
7 Vietnam 29 2223.03 2.56
8 Malaysia 71 1967.79 2.27
9 Japan 121 1924.24 2.22
10 The Netherlands 25 1567.72 1.81
11 India 34 771.84 0.89
12 France 24 555.86 0.64
13 U.S.A 23 536.15 0.62
14 Indonesia 17 283.06 0.33
15 Canada 20 203.59 0.23
16 China (Taipei) 42 184.81 0.21
17 United Arab Emirates 3 147.69 0.17
18 Philippines 3 147.17 0.17
19 Australia 18 145.8 0.17
20 Samoa 8 144.84 0.17
21 Brunei Darussalam 23 125.28 0.14
22 Russia Federation 2 94 0.11
23 Republic of Liberia 4 79.2 0.09
24 Austria 2 74.36 0.09
25 Panama 2 55.1 0.06
26 Switzerland 6 48.4 0.06
27 Luxembourg 3 47.28 0.05
28 Seychelles 10 44.4 0.05
29 Macau(SAR) 4 43.93 0.05
30 Mauritius 3 39.58 0.05
31 Germany 6 34.77 0.04
32 Norway 1 30.56 0.04
33 Cambodia 3 24.18 0.03
34 Republic of Marshall Island 2 14.51 0.02
35 Lebanon 1 14.02 0.02
36 Denmark 1 13.37 0.02
37 Sri Lanka 3 8.99 0.01
38 Ireland 1 8.05 0.01
39 Bangladesh 5 7.89 0.01
40 New Zealand 1 6.95 0.01
41 Cyprus 1 5.25 0.01
42 Qatar 1 4.5 0.01
43 Italy 2 3.3 0.00
44 Israel 1 2.4 0.00
45 Sweden 1 2.05 0.00
46 South Africa 1 1.31 0.00
47 Cook Islands 1 1.15 0.00
48 Laos 1 0.88 0.00
49 Estonia 1 0.85 0.00
50 Belize 1 0.81 0.00
51 Afghanistan 1 0.65 0.00
FIL Total 2056 86773.996 100.00
SEZ Total 119 2004.713 2.26
Grand Total 2175 88778.709 00


နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (07/31/2020) အထိ

နိုင်ငံအလိုက်