ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (05/31/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Permitted Enterprises
No. Approved Amount by US($) %
1 Oil and Gas 154 22773.39 26.51
2 Power 28 22849.57 26.60
3 Manufacturing 1294 12118.37 14.11
4 Transport & Communication 62 11120.39 12.97
5 Real Estate 63 6363.1 7.41
6 Hotel and Tourism 85 3150.82 3.67
7 Mining 71 2904.92 3.38
8 Livestock & Fisheries 70 788.69 0.92
9 Agriculture 36 427.72 0.50
10 Industrial Estate 8 362.97 0.42
11 Construction 2 37.77 0.04
12 Other Services 142 3017.2 3.51
FIL Total 1943 83964.182 100.00
SEZ Total 117 1938.811 2.26
Grand Total 2060 85902.993 00


နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (05/31/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်