ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (07/31/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Permitted Enterprises
No. Approved Amount by US($) %
1 Power 29 22850.02 26.33
2 Oil and Gas 154 22773.39 26.24
3 Manufacturing 1325 12382.13 14.27
4 Transport & Communication 62 11166.39 12.87
5 Real Estate 63 6363.1 7.33
6 Hotel and Tourism 87 3160.38 3.64
7 Mining 71 2908.72 3.35
8 Livestock & Fisheries 71 904.82 1.04
9 Industrial Estate 9 593.57 0.68
10 Agriculture 37 431.85 0.50
11 Construction 2 37.77 0.04
12 Other Services 146 3201.86 3.69
FIL Total 2056 86773.996 100.00
SEZ Total 119 2004.713 2.26
Grand Total 2175 88778.709 00


နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (07/31/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်