ကော်မရှင်သတင်းများ

ကော်မရှင် သတင်းများ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလနှင့်မတ်လ တို့တွင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု