ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန( FERD )

မူဝါဒ

 • နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် လိုအပ်သည့် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရာတွင် ပြည်ပငွေကြေးအကူအညီအထောက်အပံ့နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအကူ အညီများ စုစည်းရရှိရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂနှင့်ပြည်ပနှင့် ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း များ၊ နိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊
 • မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဒေသတွင်း နှစ်နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံစုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်

ရည်မှန်းချက်

 • နိုင်ငံတော်အတွက် ထိရောက်သော အထောက်အကူပြုသည့် ပြည်ပအကူအညီ အထောက် အပံ့များနှင့် ချေးငွေကိစ္စများကို စနစ်တကျစိစစ်သုံးသပ်နိုင်ရန်၊
 • အာဆီယံစီးပွားရေးပေါင်းစည်းရေးအတွက် အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်၊
 • ပြည်သူဗဟိုပြုစဉ်ဆက်မပြတ်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ ရရှိစေရန်အတွက် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်ဆံရေးများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်၊
 • ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များမှ ကမ်းလှမ်းလာသော ကျွမ်းကျင်မှုအကူအညီများနှင့် ပညာသင်များ စေလွှတ်ခြင်းဖြင့် အစိုးရ၏ Institutional Development တိုးတက်ရန်အတွက် အထောက် အပံ့ပေးရန်

လုပ်ငန်းစဉ်

 • ပြည်ပမှ ငွေကြေးအကူအညီ အထောက်အပံ့၊ ချေးငွေရယူမှု ကိစ္စရပ်များတွင် နိုင်ငံတော် အကျိုးစီးပွား ထိခိုက်နစ်မှုမရှိစေရန်နှင့် တည်ဆဲဥပဒေများ၊ နိုင်ငံတော်က ချမှတ်ထား သော မူဝါဒစည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် စိစစ်ခြင်း၊
 • ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နှစ် နိုင်ငံပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် Focal ဌာန အဖြစ် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနမျာနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊
 • ခွင့်ပြုချက်ရရှိသော လုပ်ငန်းစီမံချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက်သော်လည်း ကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍ စီမံချက်များနှင့် တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်ဒေသကြီး အစိုးရများ မှ တင်ပြလာသည့်စီမံချက်များကို ဘဏ္ဍငွေရှာဖွေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အလှူရှင် နိုင်ငံများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 • လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံခြားပညာသင်စေလွှတ်ရေး နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပညာသင်ဆုကမ်းလှမ်းသည့်နိုင်ငံ/ အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံခြား ပညာတော်သင် စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတနှင့် ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းများ အကြား ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • INGO အဖွဲ့အစည်းများ အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ရရှိရေးအတွက် ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် INGO အဖွဲ့အစည်းများမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့်စီမံကိန်းများ စာရင်းပြုစုခြင်း၊
 • ထိရောက်သော နိုင်ငံခြားအကူအညီ အထောက်အပံ့များ ဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် နိုင်ငံခြား အကူအညီ အထောက်အပံ့ သတင်းအချက်အလက်စနစ် (Aid Information Management System – AIMS)အား ထူထောင်ရန် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာအကောင်အထည်ဖော်သည့်ဝန်ကြီးဌာနများအကြား ညှိနှိုင်း ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်း၊
 • အာဆီယံစီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှု ၊ အာဆီယံအပေါင်းတစ် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဒေသများ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ၊ ဒေသတွင်းဘက်စုံ စီးပွား ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူစာချုပ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ အရှေ့အာရှဒေသ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နှင့် မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲ စီးပွားရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် မှု လုပ်ငန်းများအား ညှိနှိုင်းခြင်း
 • ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူးရုံး လုပ်ငန်းအဖွဲ့အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ

နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် စီးပွားရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်အရ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရေးအတွက် အောက် ဖော်ပြပါ ဌာနခွဲ(၈)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • အာရှနှင့်အမေရိကဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
 • ဥရောပ၊ သြစတြေးလျ နှင့် အာဖရိကဌာနခွဲ ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
 • ကုလသမဂ္ဂ နှင့် အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ
 • ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
 • အာဆီယံနှင့်အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းဆိုင်ရာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
 • ဥပဒေရေးရာနှင့်နိုင်ငံခြားပညာသင်ဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ
 • ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
 • စီမံရေးရာနှင့် ငွေစာရင်းဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

အာရှနှင့်အမေရိကဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

အာရှနှင့်အမေရိကဌာနခွဲ

အာရှနှင့်အမေရိကဌာနခွဲသည် အရှေ့အာရှနိုင်ငံများဖြစ်သော ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ (ဟောင်ကောင်နှင့် ထိုင်ဝမ် အပါအဝင်) ၊ မွန်ဂိုလီးယား နိုင်ငံ၊ တောင်အာရှနိုင်ငံများဖြစ်သော အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊နီပေါနိုင်ငံ၊ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများဖြစ်သည့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် (၁၀) နိုင်ငံ၊ အာရှအလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများ ဖြစ်သည့် ကူဝိတ်နိုင်ငံ၊ ဆော်ဒီအာရေးဗျနိုင်ငံ၊ အမေရိကတိုက်ရှိ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကနေဒါနိုင်ငံ၊ မက်ဆီကိုနိုင်ငံနှင့် ဘရာဇီးနိုင်ငံစသည့် နိုင်ငံများနှင့် နိုင်ငံအချင်းချင်း စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး ၎င်းတို့မှပေးအပ်သည့် ဖွံ့ဖြိုးမှု အကူအညီ ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု မိတ်ဖက် များအကြား ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးရသည့် ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး အောက်ပါလုပ်ငန်း များကို အဓိကဆောင်ရွက်ပါသည်-

 • နိုင်ငံခြားအကူအညီ (Grant)၊ ချေးငွေ (Loan)၊ နည်းပညာအကူအညီ (စက်ပစ္စည်း ကိရိယာအစရှိသည့် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ၊ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များ၊ လုပ်အား ပေးများ) ပေးအပ်ရေးအစီအစဉ်များအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်လို ကြောင်း ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း/နိုင်ငံများမှ ကမ်းလှမ်းလာလျှင်သော် လည်း ကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့များမှ ၎င်းတို့ဆောင်ရွက်လိုသည့်စီမံကိန်းများ အောင်မြင်စွာ အကောင် အထည် ဖော်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံခြားအကူအညီ/အထောက်အပံ့များ ရယူလိုကြောင်း အဆိုပြု လာလျှင် သော်လည်းကောင်း တရားဝင်အဆိုပြုနိုင်ရေးအတွက် နှစ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ အကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 • သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ အဆိုပြုပေးပို့လာသည့် စီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာများအား အထက်အဖွဲ့အစည်း အဆင့်ဆင့်သို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက်တောင်းခံပြီး သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများ ဖက်သို့ အဆိုပြုလွှာပေးပို့ခြင်း၊
 • တစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းမှ အဆိုပြုစီမံကိန်းများ သဘောတူလက်ခံကြောင်း အကြောင်း ပြန်ကြားလာပြီးနောက် နှစ်နိုင်ငံအကြား စီမံကိန်းဆိုင်ရာနားလည်မှု စာချွန်လွှာ (MOU) များ၊ စာလွှာ (Exchange of Letter, Exchange of Note) များ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေး အတွက် အစပြုညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊
 • အစိုးရဌာန/အဖွဲ့အစည်းများမှ Volunteer များနှင့် Expert များရယူလိုသည့် ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများသို့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 • ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်နိုင်ငံများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီ အစဉ်အရ ကမ်းလှမ်းလာသည့် အစည်းအဝေးများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲများကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများမှ ပါဝင်တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပရန် ကမ်းလှမ်းလာပါက လက်ခံကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊
 • နှစ်နိုင်ငံအစိုးရများအကြား စီးပွားရေးနှင့်နည်းပညာများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အတွက် ဖွဲ့စည်းထားရှိသည့် ပူးတွဲကော်မတီ (Joint Committee) အစည်းအဝေးများ၊ High Level အစည်းအဝေးများနှင့် မူဝါဒဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး (Policy Dialogue) များကို အလှည့်ကျ ကျင်းပနိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
 • နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခါအား လျော်စွာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် အဆင့်မြင့်အရာရှိ ကြီးများက နိုင်ငံ အလိုက် သက်ဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီးများ၊ Delegation များနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ဆွေးနွေး ပြောကြားနိုင်ရေး အချက်အလက်များပြုစုပေးခြင်း၊
 • စီမံကိန်းများအကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ အကဲဖြတ် ခြင်းနှင့် စီမံကိန်းများအကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီး ဌာနများ အကြား ဖွဲ့စည်းထားရှိသည့် Project Monitoring Unit (PMU), Project Steering Committee (PSC) အစည်းအဝေးများကိုပုံမှန်ကျင်းပနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 • နိုင်ငံတကာအကူအညီ/ချေးငွေများဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီမံကိန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြချက်များကို အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက် အဖွဲ့များ အကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပနိုင်ရေး ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 • သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီသည့်ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များအတွက် ပေးအပ်ထားသည့် ကင်းလွတ်ခွင့်များ၊ အထူးအခွင့်အရေးများ၊ ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်များဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှု ကိစ္စရပ်များအတွက် အစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 • မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများ ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များအတွက် ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာရရှိရေး၊ ပြည်တွင်း နေထိုင်ခွင့်နှင့် အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ သက်တမ်းတိုးရရှိရေး၊ ရုံးသုံး မော်တော် ယာဉ်များ၊ ရုံးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ကိုယ်ပိုင်သုံးပစ္စည်းများနှင့် ကိုယ်ပိုင်သုံး မော်တော် ယာဉ်များအား အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့်တင်သွင်းခွင့် ရရှိရေးကိစ္စရပ်များအတွက် အစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
 • ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ မှ နိုင်ငံခြားအကူအညီ (Grant) ဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုသည့် စီမံကိန်းများအား သက်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်နိုင်ငံများသို့ တရားဝင်အဆိုပြုနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ပြန်လည် ကမ်းလှမ်းလာပါက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်း၍ နှစ်နိုင်ငံအကြား လက်မှတ်ရေးထိုး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 • ထို့အတူ နိုင်ငံ/အဖွဲ့အစည်းများမှ ချေးငွေ(Loan)ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပြီးပါက သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ/အဖွဲ့ အစည်းများသို့ နိုင်ငံဆိုင်ရာသံရုံးများမှတစ်ဆင့် တရားဝင်အဆိုပြုလွှာများ ပေးပို့နိုင်ရေး အတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 • ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းများမှ အဆိုပြုလိုသည့် Expert များ၊ Volunteer များအပါအဝင် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီများအား သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ များသို့ အဆိုပြုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 • နိုင်ငံနှင့်အဖွဲ့အစည်းများမှ နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်အရ ကမ်းလှမ်းလာ သည့် Seminar များ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (Workshop) များကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီး ဌာနများမှ ပါ၀င်တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့် Seminar များ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေး ပွဲ (Workshop) များအား လက်ခံကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 • နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမြှင့်တင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ နှစ်ဖက်အစိုးရ/စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သော ဆွေးနွေးမှု အစီအစဉ်များအား လက်ခံကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာသံရုံး၊ အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 • မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် ဖွံ့ဖြိုးမှုကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့် နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်းများအတွက် ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ (ဂျီအိုစီ)ရရှိရေး၊ ပြည်တွင်းနေထိုင်ခွင့်နှင့် အကြိမ် ကြိမ်ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ(ဂျီအိုစီ) သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရရှိရေး၊ ရုံးသုံးမော်တော်ယာဉ်များ၊ ရုံးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ကိုယ်ပိုင်သုံးပစ္စည်းများနှင့် ကိုယ်ပိုင်သုံးမော်တော်ယာဉ်တို့အား အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် တင်သွင်းခွင့်ရရှိရေးတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊
 • ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆက်သွယ်ရာ ဗဟိုဌာနအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ယူအင်ဒီပီ၊ ယူနီဆက်၊ ယူအင်အက်ဖ်ပီအေ၊ ယူအင်အိုဒီစီနှင့် အက်ဖ်အေအို စသည့် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများမှ နိုင်ငံဆိုင်ရာအစီအစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/ ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းများအကြား ညှိနှိုင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 • အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်သိပ္ပံ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ မဲခေါင်သိပ္ပံ၊ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအဖွဲတို့နှင့် အကူအညီ၊ အထောက်အပံ့၊ ချေးငွေဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဂျီအမ်အက်စ် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ကိုလံဘိုစီမံကိန်း၊ လန်ချန်း-မဲခေါင် စီးပွားရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း များမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကာလရှည်/ ကာလတို တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် လာရောက် မည့် နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းများ၊ ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များအတွက် ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ (ဂျီအိုစီ) ရရှိရေး၊ ပြည်တွင်းနေထိုင်ခွင့်နှင့် အကြိမ်ကြိမ် ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ (ဂျီအိုစီ) သက်တမ်း တိုးမြှင့်ရရှိရေး၊ ရုံးသုံးမော်တော်ယာဉ်များ၊ ရုံးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ကိုယ်ပိုင်သုံး ပစ္စည်းများကို အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် တင်သွင်းခွင့်ရရှိရေး တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုပြီးဆုံး၍ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည် ထွက်ခွာသည့်အခါ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်သုံးပစ္စည်းများအား အကောက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် ပြန်လည် တင်ပို့ခွင့်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 • ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် လက်ခံကျင်းပလိုသည့် သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အလိုက် အစည်းအဝေးများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 • ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ ပြည်ပနိုင်ငံ များ တွင်ပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးများသို့ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်း များမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 • ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ မော်တော် ယာဉ်တင်သွင်းခြင်း/ ရောင်းဝယ်ခြင်း/ လှူဒါန်းခြင်း/ ဖျက်သိမ်းခြင်း ကိစ္စရပ်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 • ကုလသမဂ္ဂနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းများ၏ စီမံချက်ဒေသများသို့ သွားရောက်သည့် ခရီးစဉ်များအတွက် ခွင့်ပြုချက်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 • မြန်မာနိုင်ငံမှ သက်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း များသို့ ထည့်ဝင်ကြေးများ အချိန်မီ ပေးသွင်းနိုင်ရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေး ခြင်း၊
 • နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ (INGOs) အဖွဲ့အစည်းမှတ်ပုံတင် ရရှိရေးအတွက် ထောက်ခံချက်ပေးခြင်း၊

အာဆီယံ၏ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ပါသည် -

 • အာဆီယံအပေါင်းတစ် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဒေသများ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး ညှိနှိုင်းမှုများ၊ အနာဂတ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အာဆီယံလွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှု ဒေသများဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းမှုများ နှင့် ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးတို့အတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • အာဆီယံအပေါင်းတစ်လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသများ အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့် ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများနှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဒေသ ထူထောင်ထားသည့် နိုင်ငံများ၊ ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများ၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် ခြင်း၊
 • ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် ဒေသတွင်း ကဏ္ဍစုံနည်းပညာနှင့် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုဆိုင်ရာ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုမှု အစီအစဉ်-ဘင်းမ်စတက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများနှင့်ကျင်းပသည့် အာဆီယံစီးပွားရေးဝန်ကြီးများနှင့် အာဆီယံ အဆင့်မြင့် စီးပွားရေးအရာရှိများ၏ ပြည်တွင်းပြည်ပအစည်းအဝေးများ၊ သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် အစည်းအဝေးများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ သင်တန်းများ၊ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်များကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် ညှိနှိုင်းပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 • အာဆီယံ၏ ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများနှင့် ချုပ်ဆိုသည့် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဒေသ သဘောတူစာချုပ်များတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • အာဆီယံစီးပွားရေးမဏ္ဍိုင်အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် Focal Agency အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းပုံစံအောက်ရှိ အကောင်အထည်ဖော်ရမည့် လုပ်ငန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံက ပြည့်မီအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဌာန များနှင့်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်မှုအပေါ် သုံးသပ် ခြင်း၊
 • အာဆီယံကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူစာချုပ်အောက်ရှိ အကောင်အထည်ဖော်ရမည့် ကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး focal agencies များနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • အာဆီယံစီးပွားရေးမဏ္ဍိုင်အောက်ရှိ အာဆီယံဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးများ၊ စီအယ်လ်အမ်ဗွီ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးများတွင် မြန်မာနိုင်ငံက ပါဝင်တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း၊
 • အာဆီယံနိုင်ငံများ၊ ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ပေးအပ်သည့် စွမ်းဆောင် ရည်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် မြန်မာနိုင်ငံက ပါဝင်တက်ရောက် နိုင်ရေးအတွက် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးများသို့ မြန်မာနိုင်ငံက ပါဝင်တက်ရောက်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ National Secretariat ရုံးဖြစ်သည့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဥပဒေရေးရာဌာနစိတ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • နှစ်နိုင်ငံချုပ်ဆိုမည့် သဘောတူစာချုပ်၊ စာချွန်လွှာ၊ နားလည်မှုစာချွန်လွှာများ၊ နိုင်ငံ အများ ချုပ်ဆိုမည့် သဘောတူစာချုပ်၊ ကုလသမဂ္ဂနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုမည့် သဘောတူစာချုပ်၊ ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ချုပ်ဆိုမည့် သဘောတူစာချုပ်များ၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် INGO/ NGO များနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုမည့် စာချုပ်များ စသည့်စာချုပ်စာတမ်း မူကြမ်း)) များအပေါ် သဘောထားမှတ်ချက်ပြန်ကြားခြင်း၊
 • အစိုးရဌာနများမှ အကောင်အထည်ဖော်မည့် စီမံချက်များအတွက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ကုမ္ပဏီများနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုမည့် ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး၊ တည်ဆောက်ရေး၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ အတိုင်ပင်ခံငှားရမ်းရေးသဘောတူစာချုပ်၊ ဖက်စပ်စာချုပ်၊ BOT စာချုပ်၊ မြေငှားစာချုပ်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ် စသည့် စာချုပ်စာတမ်း(မူကြမ်း)များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများမှ ပေးပို့လာသည့် ဥပဒေ(မူကြမ်း)များအပေါ် သဘောထားမှတ်ချက် ပြန်ကြားခြင်း၊
 • ပြည်ပနိုင်ငံများ၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ ငွေကြေးအကူအညီများ၊ နည်းပညာအထောက် အပံ့အကူအညီများ ရယူရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုယ်စား လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆိုမည့် နှစ်နိုင်ငံနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအကြား စာချုပ်စာတမ်း (မူကြမ်း)များအပေါ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၏ သဘောထားမှတ်ချက် ရယူ ညှိနှိုင်းပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးမည့် နိုင်ငံ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ကာ အပြီးသတ်စာချုပ်စာတမ်း (မူကြမ်း) အား စီးပွားရေးရာကော်မတီနှင့် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ သို့ တင်ပြ ခွင့်ပြုချက်ရယူ၍ လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုခြင်း၊
 • သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးမှ စီးပွားရေးရာကော်မတီသို့ တင်ပြမည့် စာချုပ် စာတမ်း(မူကြမ်း)များအပေါ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာအရေးအသားနှင့် သဒ္ဒါအထားအသို မှန်ကန် စေရေးအတွက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်ဖြင့် စိစစ်ခြင်း။

နိုင်ငံခြားပညာသင်ဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • နိုင်ငံအချင်းချင်း၊ ကိုလံဘိုစီမံကိန်း၊ ကုလသမဂ္ဂနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ အထောက်အပံ့ဖြင့် ကမ်းလှမ်းလာသည့် ပညာသင်ဆု များကို စုစည်းစိစစ်၍ နိုင်ငံခြားပညာတော်သင် စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း၊
 • နိုင်ငံခြားပညာတော်သင် စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီမှ ခွဲဝေသတ်မှတ်ပေးသော ပညာသင်ဆုများအား သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးသို့ အကြောင်း ကြားခြင်း၊
 • ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပေးပို့လာသည့် ပညာသင်အမည်စာရင်းများနှင့် အဆိုပြု လွှာများကို သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသံရုံး/ အဖွဲ့အစည်းများသို့ ပေးပို့၍ အဆိုပြု ပညာသင် များအား လက်ခံကြောင်းအကြောင်းကြားလာသည့်အခါ ဝန်ကြီးဌာနများသို့ အကြောင်း ကြားခြင်း၊
 • ပညာသင်ဆုကမ်းလှမ်းသည့် နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် သံရုံးများ၏ အဆိုပြုချက်အရ ၎င်းတို့၏ ပညာသင်ဆုဆိုင်ရာ Information Session များစီစဉ်ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊
 • ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီ စီမံချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများနှင့် တွေ့ကြုံရ သည့် အခက်အခဲများ (၃) လပတ်တစ်ကြိမ် ပေးပို့လာမှုကို စိစစ်သုံးသပ်၍ အထက်အဖွဲ့ အစည်းသို့ တင်ပြခြင်း၊
 • ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ကဏ္ဍအလိုက် စာရင်းဇယားများ မှန်ကန်စွာ ဖြည့်သွင်းနိုင်စေရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • စီမံချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားစီမံကိန်း (၆) လပတ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှု အစီရင်ခံစာနှင့် နှစ်ပတ် လည်အစီရင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြနိုင်ရေးအတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး ဦးစီး ဌာနနှင့် နှစ်စဉ်မြန်မာစာရင်းအင်းစာစောင် (Statistical Year Book) တွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြနိုင်ရေးအတွက် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့တို့သို့ ပေးပို့နိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက် ခြင်း၊
 • ပြည်ထောင်စုအဆင့်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များအဆင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီ စီမံချက် များ၏ ရရှိမှု၊ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု၊ ထပ်နေခြင်း ရှိ မရှိ စိစစ်ခြင်း၊
 • စီမံချက်များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် တွေ့ကြုံရသည့် အခက်အခဲ များ(ဥပမာ- ဗီဇာ၊ ပြည်တွင်းခရီးသွားလာခွင့် အစရှိသဖြင့်)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များအကြား (၄)လ တစ်ကြိမ် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းနိုင် ရေး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 • နိုင်ငံတကာအကူအညီများ ရယူဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ထုတ်ပြန်ထား သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီဆိုင်ရာ မူဝါဒ (Development Assistance Policy- DAP) ကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်း၊
 • နိုင်ငံခြားအကူအညီအထောက်အပံ့ သတင်းအချက်အလက်စနစ် (Aid Information Management System-AIMS) မှတစ်ဆင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များ၏ စီမံကိန်း/ အစီအစဉ် ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် AIMS စနစ်ရှိ အချက်အလက များ မှန်ကန်စေရေးအတွက် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ အကြား ညှိနှိုင်းချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများ ဖြစ်ပေါ်စေရေး International Aid Transparency Initiative (IATI) ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက် ခြင်း၊ နိုင်ငံခြား အကူအညီ အထောက်အပံ့ သတင်းအချက်အလက်စနစ် တည်ထောင်ရာ တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အချက်အလက်များရရှိစေရေးအတွက် IATI နှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိရောက်မှုရှိစေရေးအတွက် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေး အစီအစဉ်များကို ဦးဆောင်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ရလဒ်များအပေါ် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အားလုံးပူးပေါင်း ပါဝင်ခြင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းနှင့် တာဝန်ခံမှုရှိခြင်းတို့အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထိရောက်သော ဖွံ့ဖြိုးမှု ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး လေ့လာဆန်းစစ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် (Global Partnership for Effective Development Cooperation Monitoring Process) တွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ Monitoring Profile ကို (၂)နှစ် တစ်ကြိမ် တင်သွင်းနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • GPEDC ညွှန်းကိန်း (၂) နှင့် (၃) အရ အမျိုးသားအဆင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု မူဝါဒများအား အကောင် အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းတို့ကို လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများ (CSO) များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ အကြား အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ထိရောက်သောအကူအညီများဖြစ်စေရေး(Aid Effectiveness)အတွက် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သော ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် ဖိုရမ်များကို နှစ်စဉ် (Annual) နှင့် ကာလလတ် (Mid-term) ကျင်းပနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • မဟာဗျူဟာကျပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (Strategic Coordination Group-SCG) ၏ လမ်းညွှန်ချက်များအရ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၊ အဖွဲ့ အစည်းများအကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် အစီရင်ခံစာများအပေါ် စိစစ်ခြင်း၊
 • ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပြည်ထောင်စု၏ အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းတွင် ပြည်ပအကူအညီရငွေဖြင့် လျာထားသော စီမံချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်းများ (Implementing Agencies) နှင့် လိုအပ်ပါက ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ပေးခြင်း၊
 • ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အစိုးများမှ စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိသော နိုင်ငံပိုင်မြေများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အချက် အလက်များအား စုစည်းပြုစုခြင်း၊ နိုင်ငံပိုင်မြေ သတင်းအချက်အလက်ဘဏ် (Land Bank) ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်ပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စရပ်များ၊ အစည်းအဝေးများနှင့် လိုအပ်သည့် Logistics ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဘာသာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊
 • ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများက အခါအားလျော်စွာ တောင်းခံလာသည့် စာရင်းဇယားများ၊ သဘောထားမှတ်ချက်များ၊ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာမေးခွန်းများနှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများ အတွက် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များအားပြုစုပေးခြင်း၊
 • ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကြီးဌာန စီမံ ခန့်ခွဲရေး ကော်မတီသို့တင်ပြသည့် အမှာစာပြုစုတင်ပြခြင်း၊ ဌာနတွင် ပြုလုပ်မည့် အစည်းအဝေးများအတွက် ပြင်ဆင်ပေးခြင်း၊
 • ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ လစဉ်၊ (၆) လပတ်နှင့် နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာများ ပြုစု၍တင်ပြခြင်း၊ ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဝန်ထမ်း ခန့်ထားခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ဌာနပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ အရေးယူခြင်း၊ ဝန်ထမ်း များ၏ ခွင့်နှင့် ပင်စင်ကိစ္စရပ်များနှင့် ပြည်ပတွင် အစည်းအဝေး၊ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲနှင့်သင်တန်းများ တက်ရောက်မည့် ဝန်ထမ်းများအတွက် ခရီးသွား လာမိန့်ထုတ်ပေးခြင်းစသည့် ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများ၊ ရုံးသုံးပရိဘောဂများ၊ ရုံးသုံးစာရေးကိရိယာများအား ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ဌာနခွဲများသို့ ရုံးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ခွဲဝေခြင်းနှင့် စာရင်းပြုစု ထားရှိခြင်း၊
 • လာမည့်ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဝင်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ်များအား ဘတ်ဂျက် ခန့်မှန်း ရေးဆွဲရာတွင် ယခုဘဏ္ဍာနှစ်၏ ဝင်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရေးဆွဲ ခြင်း၊
 • လစဉ်၊(၃)လပတ်၊ (၆)လပတ်နှင့် နှစ်စဉ် အမှန်ဝင်ငွေ နှင့် အသုံးစရိတ်စာရင်းများ အား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ ပြုစုပေးပို့ခြင်း၊ နိုင်ငံ တကာ အဖွဲ့အစည်းများသို့ နှစ်စဉ်ကြေးထည့်ဝင်ခြင်း၊ ပိုလျှံငွေများအား အထွေထွေ ပိုလျှံရန်ပုံငွေသို့ အပ်နှံခြင်းနှင့် ငွေသွင်းငွေထုတ်ကိစ္စရပ်များအား မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် လက်ရှိဝန်ထမ်းအင်အား(၁၅၇)ဦးရှိပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး (၅)ဦး၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး(၁၁) ဦး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(၁၁)ဦး၊ ဦးစီးအရာရှိ(၆၆)ဦး စုစု ပေါင်း အရာထမ်း (၉၅) ဦး နှင့် အမှုထမ်းဝန်ထမ်း( ၆၂)ဦး တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။