အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း

နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် နိုင်ငံချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ (ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်) နှင့်လည်းကောင်း အောက်ပါ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လည်းကောင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် -

အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုများ

ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုများ