ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း

လျှောက်လွှာ နောက်ဆုံးတင်ပြမည့် နေ့ရက်နှင့် ရေးဖြေ ဖြေဆိုရမည့် နေ့ရက် ရွှေ့ဆိုင်းကြောင်း ကြေညာခြင်း

လျှောက်လွှာ နောက်ဆုံးတင်ပြမည့် နေ့ရက်နှင့် ရေးဖြေ ဖြေဆိုရမည့် နေ့ရက် ရွှေ့ဆိုင်းကြောင်း ကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး( ၁၀)နေရာအတွက် အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး(၅)နေရာအတွက် ရေးဖြေ ဖြေဆိုရမည့် ‌နေ့ရက်တို့အား ရွှေ့ဆိုင်းကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်

အငယ်တန်းစာ‌ရေး (၅ )နေရာလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

အငယ်တန်းစာ‌ရေး (၅ )နေရာလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

အလုပ်လျှောက်လွှာဖောင်

အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း