မူဝါဒနှင့်ဥပဒေဆိုင်ရာများ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေများ ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေ ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
အစုစပ်လုပ်ငန်းဥပဒေ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်