မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုပ်
အငယ်တန်းစာရေးရာထူး (၆) နေရာအတွက် ဖြေဆိုအောင်မြင်သူခုံအမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း ဒေါင်းလုပ်
အသိပေးကြေညာချက် ဒေါင်းလုပ်
ခေတ်အဆက်ဆက်မြန်မာ့စီးပွားရေး ဒေါင်းလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆေးဝါးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဒေါင်းလုပ်
ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( ၆ / ၂၀၂၁) ဒေါင်းလုပ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ဒေါင်းလုပ်
ရင်းနှီး/စီးပွားသတင်းလွှာ (၂/၂၀၂၁) ဒေါင်းလုပ်
ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( ၅/ ၂၀၂၁) ထုတ်ပြန်ကြေညာ ဒေါင်းလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေများ ဒေါင်းလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ဒေါင်းလုပ်