နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (10/31/2021) အထိ

နိုင်ငံအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Permitted Enterprises
No. Approved Amount by US($) Percentage(%)
1 Singapore 348 24379.84 26.95
2 China 521 21576.63 23.85
3 Thailand 152 11505.82 12.72
4 Hong Kong (SAR) 269 9762.68 10.79
5 U.K * 107 7471.03 8.26
6 Republic of Korea 188 4090.66 4.52
7 Vietnam 30 2224.23 2.46
8 Malaysia 71 1969.89 2.18
9 Japan 125 1849.08 2.04
10 The Netherlands 26 1572.12 1.74
11 India 35 773.04 0.85
12 U.S.A 23 574.72 0.64
13 France 24 555.86 0.61
14 Indonesia 17 283.06 0.31
15 Canada 20 203.59 0.23
16 China (Taipei) 46 198.32 0.22
17 Samoa 10 171.09 0.19
18 United Arab Emirates 3 147.69 0.16
19 Philippines 3 147.17 0.16
20 Australia 18 145.8 0.16
21 Brunei Darussalam 23 126.75 0.14
22 Russia Federation 2 94 0.10
23 Republic of Liberia 4 79.2 0.09
24 Austria 2 74.36 0.08
25 Panama 2 55.1 0.06
26 Switzerland 6 48.4 0.05
27 Seychelles 11 47.4 0.05
28 Luxembourg 3 47.28 0.05
29 Macau(SAR) 4 43.93 0.05
30 Mauritius 3 39.58 0.04
31 Germany 6 34.77 0.04
32 Norway 1 30.56 0.03
33 Republic of Marshall Island 2 25.21 0.03
34 Cambodia 3 24.18 0.03
35 Lebanon 1 14.02 0.02
36 Denmark 1 13.37 0.01
37 Sri Lanka 3 8.99 0.01
38 Ireland 1 8.05 0.01
39 Bangladesh 5 7.89 0.01
40 New Zealand 1 6.95 0.01
41 Cyprus 1 5.25 0.01
42 Qatar 1 4.5 0.00
43 Italy 2 3.3 0.00
44 Israel 1 2.4 0.00
45 Sweden 1 2.05 0.00
46 Nepal 1 1.5 0.00
47 South Africa 1 1.31 0.00
48 Cook Island 1 1.15 0.00
49 Laos 1 0.88 0.00
50 Estonia 1 0.85 0.00
51 Belize 1 0.81 0.00
52 Afghanistan 1 0.65 0.00
FIL Total 2133 90456.981 100.00
SEZ Total 122 2128.302 2.3
Grand Total 2255 92585.283 00

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (10/31/2021) အထိ

နိုင်ငံအလိုက်