ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (10/31/2021) အထိ

ကဏ္ဍအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Permitted Enterprises
No. Approved Amount by US($) Percentage(%)
1 Power 35 25329.55 28
2 Oil and Gas 154 22773.39 25.18
3 Manufacturing 1374 12909.3 14.27
4 Transport & Communication 62 11299.89 12.49
5 Real Estate 65 6590.11 7.29
6 Hotel and Tourism 88 3251.54 3.59
7 Mining 71 2908.72 3.22
8 Livestock & Fisheries 77 924.51 1.02
9 Industrial Estate 10 621.78 0.69
10 Agriculture 39 441.84 0.49
11 Construction 2 37.77 0.04
12 Other Services 156 3368.59 3.72
FIL Total 2133 90456.981 100.00
SEZ Total 122 2128.302 2.30
Grand Total 2255 92585.283 00

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (10/31/2021) အထိ

ကဏ္ဍအလိုက်